Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Żłobka Miejskiego Nr 1 w Boguszowie - Gorcach

Wyszukiwanie zaawansowane

Nabór na stanowisko - Pielęgniarka

Dyrektor Publicznego Żłobka Miejskiego nr 1 w Boguszowie-Gorcach, ogłasza nabór na stanowisko: pielęgniarka.

Ilość stanowisk: 1

Wymagania wobec kandydata:

Kandydat / kandydatka:

1. Posiada wykształcenie: średnie medyczne w zawodzie pielęgniarka/położna, licencjat pielęgniarstwa/położnictwa lub tytuł magistra pielęgniarstwa/położnictwa oraz prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej,

2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3. jest osobą, która nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,

4. jest osobą, która nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona oraz ograniczona,

5. wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,

6. daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi.

Zakres obowiązków na stanowisku:

1. Stałe czuwanie na bezpieczeństwem dzieci.

2. Stała współpraca z opiekunami w zakresie opieki nad dzieckiem.

3. Korzystanie z posiadanej wiedzy i umiejętności w celu zagwarantowania dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej.

4. Obserwacja dzieci pod kątem rozwoju psychomotorycznego i stanu zdrowia.

5. Wczesne reagowanie na niepokojące objawy ze strony zdrowia dziecka.

6. Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.

7. Utrzymywanie kontaktu z rodzicami w zakresie problemów pielęgnacyjnych, udzielanie wskazówek i porad.

8. Kształtowanie postaw prozdrowotnych wśród dzieci, rodziców i personelu żłobka.

9. Prowadzenie wymaganej dokumentacji.

10. Prowadzenie analizy zachorowalności wśród dzieci.

11. Współudział w planowaniu jadłospisu.

12. Udział w kontrolach Sanepidu.

13. Nadzór nad stanem higienicznym pomieszczeń kuchennych i magazynowych.

14. Prowadzenie apteczki.

15. Terminowe sporządzanie roztworów dezynfekujących oraz instruowanie pracowników w zakresie ich stosowania.

16. Prowadzenie ewidencji badań okresowych i książeczek zdrowia pracowników.

 

Warunki pracy:

Umowa o pracę, cały etat/ pół etatu, od poniedziałku do piątku.

Wymagane dokumenty:

1. CV,

2. kserokopia dowodu osobistego,

3. kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia,

4. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

5. kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności bądź uprawnienia (np. certyfikaty),

6. kserokopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie,

7. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie i korzystaniu w pełni z praw publicznych,

8. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.

9. aktualna książeczka sanitarno- epidemiologiczna

 

Miejsce składania wymaganych dokumentów:

Oferty należy składać w siedzibie Żłobka Miejskiego nr 1 w Boguszowie-Gorcach ul. Waryńskiego 10 lub email: zlobek.boguszow@gmail.com


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Ewa Sawaryn

Data wytworzenia:

Osoba dodająca informacje

Ewa Sawaryn

Data publikacji:
25 mar 2024, godz. 11:50

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-