Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Żłobka Miejskiego Nr 1 w Boguszowie - Gorcach

Wyszukiwanie zaawansowane

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH w Żłobku Miejskim Nr 1 w Boguszowie-Gorcach

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informuję, że:

 

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Dyrektor

Żłobka Miejskiego Nr 1 w Boguszowie-Gorcach

ul. Waryńskiego 10

58-370 Boguszów-Gorce

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z Administratorem można skontaktować się tel. 530 275 747  pod adresem e-mail: zlobek.boguszow@gmail.com lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się tel. nr 791 486 642, poprzez adres e-mail: biurobhpwalbrzych@gmail.com lub pisemnie na adres Administratora.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH I PODSTAWA PRAWNA

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach:

 

  1. niezbędnych do wypełnienia obowiązku prawnego, ciążącego na administratorze, a przede wszystkim  obowiązków wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3
  2. niezbędnych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
  3. w innych przypadkach Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody.

ODBIORCY DANYCH

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych do realizacji celów opisanych w pkt. 4 mogą być przekazywane odbiorcom danych:

 

  1. organom władzy państwowej i samorządowej w zakresie wymaganym przepisami prawa, wynikającym z zadań statutowych Administratora danych,
  2. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa np. policja, sąd, prokuratura, Urząd Skarbowy, komornik sądowy.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI

 MIĘDZYNARODOWEJ

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienionych w pkt. 4 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przepisami prawa.

PRAWA OSÓB KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Posiadają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które Państwa dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

W przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w prawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

W zakresie jakim udzieliliście Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI I PROFILOWANIU

Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Ewa Sawaryn

Data wytworzenia:
10 sie 2021

Osoba dodająca informacje

Ewa Sawaryn

Data publikacji:
10 sie 2021, godz. 10:01

Osoba aktualizująca informacje

Ewa Sawaryn

Data aktualizacji:
10 sie 2021, godz. 10:01