Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Żłobka Miejskiego Nr 1 w Boguszowie - Gorcach

Wyszukiwanie zaawansowane

Nabór na dodatkowe 29 miejsc w żłobu powstałych w wyniku realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja części budynku po byłym Publicznym Gimnazjum Nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 na Żłobek Miejski Nr 1 w Boguszowie-Gorcach – II etap”.

 

   

Dyrektor Żłobka Nr.1 w Boguszowie-Gorcach ogłasza 

nabór na dodatkowe 29 miejsc w Żłobku powstałych w wyniku realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja części budynku po byłym Publicznym Gimnazjum Nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 na Żłobek Miejski Nr 1 w Boguszowie-Gorcach – II etap”.

 

 1.     I. INFORMACJE OGÓLNE

 

 1. Podstawą zgłoszenia do Żłobka jest wypełniona karta zgłoszenia (wniosek), składana przez rodziców/opiekunów, której wzór stanowi załącznik do zarządzenia Nr Burmistrza Miasta Boguszowa - Gorc z dnia 03 lutego 2021r.
 2. Przewidywany okres przyjęcia kandydatów do Żłobka od listopada 2022r.
 3. Liczba nowych miejsc w Żłobku wynosi 29.
 4. Siedziba Żłobka – ul. Waryńskiego 10, 58-370 Boguszów-Gorce.
 5. Do Żłobka przyjmowane są dzieci, które mają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Boguszów-Gorce. Dziecko spoza Gminy Boguszów-Gorce, może zostać przyjęte jeżeli po przeprowadzeniu rekrutacji, Żłobek nadal posiada wolne miejsca.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące warunków przyjmowania dzieci do Żłobka zostały zwarte w Statucie Żłobka Miejskiego Nr 1 w Boguszowie-Gorcach stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/169/20 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia  28 grudnia 2020 r. w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego Nr 1 w Boguszowie-Gorcach i nadania mu statutu.
 7. Nowe miejsca powstały dzięki dofinansowaniu inwestycji z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021 moduł 1a .

 

 

 

 

II.KRYTERIA REKRUTACJI

 

1. W przypadku, gdy liczba wniosków/kart zgłoszenia przekroczy liczbę wolnych miejsc w Żłobku pierwszeństwo w przyjęciu do Żłobka będą miały dzieci, które uzyskały większą liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do Żłobka zgodnie z poniższymi kryteriami określonymi w § 8 ust. 9 Statutu Żłobka Miejskiego Nr 1 w Boguszowie- Gorcach.

 

 

 

 

 

L.p.

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów

 

 

 

 

1

Oboje Rodzice pracują, studiują w trybie dziennym, prowadzą działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne.

Kryterium stosuje się również do pracującego/studiującego Rodzica samotnie wychowującego kandydata do Żłobka

 

 

 

 

3 punkty

  Dokument potwierdzający zatrudnienie (od każdego    z rodziców),

zaświadczenie z zakładu pracy, w przypadku samozatrudnienia aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej,

w przypadku pracy w gospodarstwie rolnym – nakaz płatniczy (decyzja) o podatku rolnym.

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Niepełnosprawność dziecka

 

 

 

 

1 punkt

Poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kserokopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność

lub orzeczenia o niepełnosprawności

lub o stopniu niepełnosprawności lub

orzeczenia równoważnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

 

 

3

 

 

 

Niepełnosprawność rodzica

 

 

 

1 punkt

Poświadczona za zgodność z oryginałem

przez rodzica kserokopia orzeczenia

o niepełnosprawności

lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego w rozumieniu przepisów ustawy      z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

4

Samotne wychowywanie

kandydata do Żłobka

1 punkt

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.

5

Wielodzietność rodziny

1 punkt

Oświadczenie o wielodzietności.

6

Korzystanie przez rodzeństwo

dziecka z usług Żłobka

1 punkt

Na podstawie dokumentacji wewnętrznej Żłobka.

 

 

 

 1. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

 

 1. Wypełnione karty zgłoszenia wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie Żłobka przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie-Gorcach (parter pok. Nr.30 - od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00)
 2. Karty zgłoszenia są dostępne na stronie Bip Żłobka Miejskiego Nr.1, na stronie internetowej Miasta-Gminy Boguszowa - Gorca w siedzibie Żłobka Miejskiego Nr.1 w Boguszowie-Gorcach.
 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Ewa Sawaryn

Data wytworzenia:

Osoba dodająca informacje

Ewa Sawaryn

Data publikacji:
07 wrz 2022, godz. 12:30

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-